państwo
miasto
grupa kierunków
język
status uczelni  
Warszawa, Polska

MBA Finanse

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
CEL STUDIÓW

Celem studiów jest dostarczenie słuchaczom nowoczesnej wiedzy z szeroko rozumianej dziedziny zarządzania, która stanowi podstawę do rozwoju praktycznych umiejętności menedżerskich: analizy i metody rozwiązywania problemów firmy, formułowania strategii rozwojowych, sprawnego podejmowania decyzji, skutecznego negocjowania, komunikowania się oraz współdziałania z innymi. Program studiów umożliwia zapoznanie słuchaczy z ogólnymi warunkami gospodarczymi, kulturowymi, społecznymi oraz politycznymi związanymi z gospodarką regionalną i globalną, w których funkcjonują menedżer i jego firma.


Absolwenci otrzymują dyplom uznawany i ceniony w środowisku kadry kierowniczej i przedsiębiorców, potwierdzający posiadanie wysokich kwalifikacji menedżerskich, sprzyjający dalszej karierze zawodowej.

ADRESACI PROGRAMU  

Osoby pełniące funkcje menedżerskie, które chcą poszerzyć swoje kompetencje w zakresie strategicznego zarządzania organizacją ze szczególnym uwzględnieniem obszaru zarządzania finansami
kadra kierownicza pionów finansowych przedsiębiorstw
właściciele firm oraz menadżerowie, którzy dla dalszego rozwoju kariery widzą potrzebę wzmocnienia wiedzy zakresu zarządzania ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju kompetencji związanych z zarządzaniem finansami przedsiębiorstw
kadra instytucji finansowych współpracującą z przedsiębiorstwami w zakresie świadczenia usług finansowych
konsultanci i doradcy biznesu zainteresowani problematyką zarządzania finansami oraz zarządzania wartością przedsiębiorstwa  
członkowie rad nadzorczych oraz zarządów przedsiębiorstw

KORZYŚCI Z UKOŃCZENIA STUDIÓW MBA  

- zdobycie wiedzy menadżerskiej z zakresu narzędzi i metodyk wspierających procesy zarządzania przedsiębiorstwem

- uzyskanie umiejętności analizowania procesów zachodzących w organizacjach z perspektywy różnych obszarów funkcjonowania firmy

- zdobycie umiejętności z zakresu wykorzystanie nowoczesnych narzędzi wspierających decyzje finansowe przedsiębiorstw

- zdobycie umiejętności efektywnego komunikowania się ze szczególnym uwzględnieniem prezentacji problemów finansowych

- zdobycie umiejętności tworzenia i kierowania zespołami projektowymi (w tym wdrażania trudnych projektów w organizacjach o różnych kulturach)

- nabycie umiejętności opracowania i wdrażania strategii według najpopularniejszych i najnowszych metodyk

- zdobycie umiejętności operowania uniwersalnym językiem menedżerskim, pozwalającym na swobodną komunikację z przedstawicielami wszystkich działów w firmie
Finanse
Finanse – w naukach ekonomicznych tym terminem określa się stosunki ekonomiczne polegające na gromadzeniu, podziale i wydatkowaniu zasobów pieniężnych. W nauce o finansach termin finanse definiuje się jako zjawisko i procesy pieniężne, a mianowicie jest to ogół zjawisk pieniężnych będących wynikiem działalności gospodarczej i społecznej prowadzonej przez ludzi. Ponieważ jednak nie wszystkie zjawiska pieniężne można włączyć do pojęcia finansów, a chodzi o pieniądz jako miernik kategorii realnych, to pojęcie finansów obejmuje tylko te zjawiska pieniężne, które są związane z kreacją i ruchem realnie istniejących zasobów pieniądza bądź też z zaciąganiem zobowiązań do uruchomienia zasobów pieniężnych w przyszłości.
Polityka Prywatności