Warszawa, Polska

MBA w ochronie zdrowia

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Reforma ochrony zdrowia w Polsce to jeden z najbardziej żarliwych i emocjonujących opinię publiczną tematów. Jakie rozwiązania należy przyjąć, aby standard usług zdrowotnych osiągnął holenderskie, duńskie czy też szwedzkie wzorce? - to pytanie, na które poszukuje się odpowiedzi zarówno w środowisku medycznym, jak również w kręgach polityki i nauki. Uczelnia Łazarskiego również włącza się w tę dyskusję i nie ustaje w poszukiwaniu sposobów i narzędzi, które pozwolą optymalizować działania podejmowane przez podmioty świadczące usługi opieki medycznej. Dotychczasowe doświadczenia w obszarze funkcjonowania ochrony zdrowia w Polsce pozwalają w sposób jednoznaczny zidentyfikować lukę w kompetencjach menedżerskich osób nadzorujących i kierujących placówkami opieki zdrowotnej. Potrzeba kształcenia wykwalifikowanej kadry i podnoszenia kompetencji tych, którzy już uczestniczą w procesie zarządzania podmiotami leczniczymi lub jej nadzorowania, w obliczu nowych wyzwań przed jakimi stoi sektor, jest dzisiaj warunkiem sine qua non powodzenia procesu reformowania ochrony zdrowia w Polsce. Program skierowany jest do kadry zarządzającej lub przygotowującej się do zarządzania podmiotami leczniczymi, urzędników rządowych i pracowników administracji samorządowej, zatem osób odpowiedzialnych dzisiaj lub w przyszłości za organizację i nadzór w ochronie zdrowia.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności