Warszawa, Polska

MBA Energetyka

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Program MBA energetyka to trzysemestralne studia podyplomowe dla kadr kierowniczych i kandydatów na menedżerów średniego i wyższego szczebla, w tym dla wysoko wykwalifikowanych inżynierów i specjalistów w branży energetycznej, którzy chcą uzupełnić i rozwinąć swoją wiedzę i umiejętności w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, zespołami ludzkimi i poszczególnymi obszarami firmy. Ważną przesłanką podjęcia studiów jest możliwość podniesienia kwalifikacji, kluczowych w procesie rozwoju kariery w branży energetycznej. Dynamiczne zmiany prawne, ekonomiczne i technologiczne w tym sektorze są istotnym dodatkowym czynnikiem determinującym rozwój kompetencji kadr menadżerskich. Program uwzględnia specyficzne aspekty rynku energetycznego i podmiotów na nim działających, co stanowi o jego atrakcyjności i wartości dla uczestników. Studia MBA Energetyka mają na celu przygotowanie słuchaczy do roli osób zarządzających firmami sektora energetycznego bądź oddziałami lub pionami tych firm, rozwinięcie ich kompetencji zarządczych oraz pokazanie trendów i dobrych praktyk. Są doskonałym dopełnieniem wykształcenia technicznego, specjalistycznego oraz praktyki zawodowej. Efektami studiów MBA Energetyka będą: większa pewność siebie, znajomość technik i narzędzi zarządzania, umiejętności menedżerskie, wyższa efektywność pracy oraz zdolność do integrowania rozmaitych działań i spojrzenia całościowego na działalność przedsiębiorstwa energetycznego.
Energetyka
Energetyka – dział nauki i techniki, a także gałąź przemysłu, która zajmuje się przetwarzaniem dostępnych form energii na postać łatwą do wykorzystania przy zasilaniu wszelkich procesów przemysłowych, a także napędzaniu maszyn i urządzeń używanych w życiu codziennym.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności